Giới thiệu ngắn gọn về vai trò của OLT

- Sep 26, 2019-

Giới thiệu tóm tắt về vai trò của OLT


OLT có thể truyền hình, điện thoại, mạng, giám sát, đỗ xe và xây dựng hệ thống liên lạc nội bộ. OLT + ONU có thể truyền hình, điện thoại, mạng, giám sát, đỗ xe, xây dựng hệ thống liên lạc, v.v.

image


1. Quy hoạch mạng cáp quang và đặt cáp quang


Thứ hai, chia Vlan trên OLT và cấu hình ONU với U2000


3. Máy ảnh được kết nối với ONU thông qua mạng. Máy ảnh cá nhân sử dụng mèo con và nhiều máy ảnh sử dụng MA5626POE.


IV. Công tắc giám sát truy cập cổng trên của OLT


V. Lưu trữ và giám sát


Một cặp:Miễn phí Tiếp theo:Chức năng của OLT